Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Bredemeijer Group B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummers: 08076184 (Bredemeijer Group B.V.) (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’)

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Gebruiker: de besloten vennootschap Bredemeijer Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Savannahweg 59, en de daartoe behorende vennootschappen;

b. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, in de kwaliteit van onder andere opdrachtgever, verkoper, en koper, die van Gebruiker een Offerte vraagt, bij Gebruiker een Order plaatst of met Gebruiker een Overeenkomst aangaat;

c. Levering: de levering van Producten door Gebruiker aan Wederpartij;

d. Webshop: de websites waarop Gebruiker Producten en diensten communiceert en aanbiedt (onder andere < www.bredemeijer.com, www.leopold-vienna.com, www.zilverstad.com, >);

e. Overeenkomst: de verbintenis die ontstaat tussen Gebruiker en Wederpartij betreffende de verkoop en levering van Producten en de levering van diensten door Gebruiker aan Wederpartij;

f. Offerte: een door Gebruiker aan Wederpartij uitgebrachte aanbieding van Producten en/of diensten;

g. Webaanbieding: het aanbod van een Product(en) en/of dienst(en) via de Webshop;

h. Order: een bestelling van Product(en) en/of dienst(en) via de Webshop;

i. Product(en): de door Gebruiker aan Wederpartij bij Overeenkomst verkochte, bewerkte, vervaardigde en te leveren/geleverde roerende zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij, en op alle (rechts)handelingen van Gebruiker met, voor of jegens Wederpartij.

2.2. Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van de (algemene) voorwaarden van Wederpartij van toepassing.

2.3. Aanvullingen op, en/of wijziging van de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en door Gebruiker en Wederpartij te worden ondertekend.

2.4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes, Orders en Overeenkomsten

3.1. Alle Offertes en Webaanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Zolang Wederpartij de Offerte niet schriftelijk heeft geaccepteerd, heeft Gebruiker het recht om de Offerte te herroepen. Offertes worden opgesteld aan de hand van de door Wederpartij aangeleverde gegevens.

3.2. De Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, tenzij anders is aangegeven, waarna de Offerte komt te vervallen. Aanvaarding van de Offerte door Wederpartij dient onvoorwaardelijk en schriftelijk te geschieden door de Offerte ondertekend aan Gebruiker te retourneren.

3.3. Een door Wederpartij aan Gebruiker verstrekte Order is voor Wederpartij bindend.

3.4. Vermelde prijzen in de Offerte/Webaanbieding zijn exclusief BTW, inklarings-, transport-, demontage- en opslagkosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en overige kosten, tenzij anders aangegeven.

3.5. De inklarings-, transport-, demontage- en opslagkosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en overige kosten zijn voor rekening van Wederpartij.

3.6. Getoonde of verstrekte foto’s, monsters, tekeningen, proefexemplaren of modellen, zijn steeds bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de Producten daaraan dienen te beantwoorden. Het is niet toegestaan om de foto’s, monsters, tekeningen, proefexemplaren of modellen te verhandelen en/of te ge- of verbruiken.

3.7. Tussen Gebruiker en Wederpartij komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de door Wederpartij getekende Offerte Gebruiker heeft bereikt, dan wel op het moment dat Gebruiker deze schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd of op het moment dat Gebruiker de Order aan Wederpartij heeft bevestigd per e-mail.

3.8. Indien Wederpartij de Offerte niet onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd en wijzigingen of voorbehouden in de Offerte heeft aangebracht, geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod van Gebruiker, en komt – in afwijking van voorgaand artikellid, de Overeenkomst eerst tot stand, nadat Gebruiker schriftelijk aan Wederpartij te kennen heeft gegeven in te stemmen met de aard en inhoud van de voorbehouden en/of wijzigingen. Artikel 6:225 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.9. Indien Gebruiker op verzoek van Wederpartij enige prestatie verricht voordat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is Gebruiker gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de bij haar geldende tarieven.

Artikel 4. Levering

4.1. Levering van de Producten geschiedt FCA (Incoterms 2000) vanaf de opslaglocatie van Gebruiker. Vanaf dat moment zijn de Producten voor rekening en risico van Wederpartij. Dit geldt ook als Gebruiker op verzoek van Wederpartij zorgdraagt voor het vervoer van de Producten. Het vervoer geschiedt voor rekening van Wederpartij.

4.2. De in de Offerte/Webaanbieding vermelde levertijd geldt bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan niet worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker en geeft Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Gebruiker behoudt zich het recht voor terzake de levering van Producten tot maximaal 5% van het overeengekomen aantal af te wijken, dit onder verrekening van de minder- c.q. meerprijs. Afwijking binnen de marge van 5% kan niet worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker en geeft Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4.4. Indien de Producten door Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen op het moment van levering, of Wederpartij weigert of nalatig is de informatie of instructies te verstrekken noodzakelijk voor de levering, stelt Gebruiker Wederpartij in gebreke en gunt Gebruiker Wederpartij een redelijke termijn om alsnog af te nemen of de informatie of instructies te verstrekken noodzakelijk voor de levering. De Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij, onverminderd de gehoudenheid van Wederpartij om de koopsom te voldoen. Wederpartij is in dat geval alle kosten, waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt, de demontage-, transport- en opslagkosten, verschuldigd. Indien Wederpartij na de ingebrekestelling alsnog niet afneemt of weigert danwel nalatig is de informatie of instructies te verstrekken noodzakelijk voor de levering, is Gebruiker gerechtigd om naar eigen inzicht over de Producten vrij te beschikken. In het geval dat Gebruiker de Producten doorverkoopt zal een koopprijs verminderd worden met de netto verkoopprijs die aan een derde partij is gefactureerd.

Artikel 5. Betaling en zekerheid

5.1. Betaling van de door Gebruiker geleverde Producten dient binnen 30 dagen na factuurdatum, contant of op een door Gebruiker aan te wijzen rekening in euro’s te geschieden. Wederpartij kan geen beroep op verrekening, korting of opschorting doen.

5.2. Gebruiker behoudt zich het recht voor (een gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Gebruiker is gerechtigd om haar verplichtingen uit Overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling is voldaan.

5.3. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van de betalingstermijn. Vanaf dat moment is Wederpartij de vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Alle overige (incasso)kosten die Gebruiker, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, heeft moeten maken, zijn voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

5.4. Iedere betaling door Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, in de tweede plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en in de derde plaats tot voldoening van de facturen.

5.5. Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Wederpartij zekerheid te verlangen. Wederpartij dient op eerste verzoek deze zekerheid te verschaffen. Gebruiker is gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

5.6. Alle vorderingen van Gebruiker zijn ineens, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar indien:

a. de betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling van Wederpartij wordt aangevraagd;

c. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, Wederpartij surséance van betaling heeft verkregen, een schuldsaneringsregeling op Wederpartij van toepassing is verklaard of Wederpartij is komen te overlijden;

d. beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij wordt gelegd;

e. Wederpartij diens onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of beëindigt.

5.7. In de gevallen als omschreven in voorgaand artikellid heeft Gebruiker het recht om:

a. haar contractuele verplichtingen op te schorten tot het moment dat Wederpartij volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan;

b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is; onverminderd het recht van Gebruiker op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Gebruiker behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde of nog te leveren Producten voor, tot het moment dat alle vorderingen die Gebruiker op Wederpartij heeft of zal verkrijgen, uit welken hoofde dan ook, met inbegrip van alle vorderingen die voortvloeien uit het niet-nakomen van eerder genoemde verbintenissen, volledig zijn voldaan. Zolang de vorderingen van Gebruiker niet volledig zijn voldaan, is het Wederpartij - anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening - niet toegestaan om Producten te vervreemden of te (doen) verwerken.

6.2. Gebruiker is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn, op kosten van Wederpartij terug te nemen, indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van diens betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. Wederpartij dient Gebruiker te allen tijde vrije toegang te verschaffen tot de terreinen en/of gebouwen en tevens alle noodzakelijke medewerking te verlenen ter inspectie van de Producten en/of de uitoefening van haar rechten.

6.3. Indien een door Gebruiker geleverd product, waarvan Gebruiker zich het eigendom voorbehouden heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, waarvan het recht terzake het eigendomsvoorbehoud gunstiger bepalingen bevat dan de bepalingen van onderhavig artikellid, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud.

6.4. Wederpartij is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis ter zake zal op eerste verzoek door Wedepartij ter inzage worden geven aan Gebruiker. In het geval Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, is Wederpartij een niet voor rechterlijke matiging contractuele boete verschuldigd die gelijk is aan tweemaal het saldo van de openstaande vorderingen van Gebruiker op Wederpartij.

6.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. Gebruiker behoudt zich bij het uitbrengen van een Offerte, het plaatsen van een Webaanbieding, en bij de totstandkoming van een Overeenkomst de eigendom voor van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, betrekking hebbende op de te leveren Producten.

7.2. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de onder 3.6 van de Voorwaarden genoemde zaken te gebruiken in het kader van de uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Wederpartij garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Gebruiker.

7.3. Het is Wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van de Producten en/of de Webshop, uit brochures en programmatuur en/of andere zaken van Gebruiker te verwijderen en/of te bewerken.

Artikel 8. Copyright

8.1. Alle designs en lay-outs van de Webshop zijn eigendom van Gebruiker. Het maken van kopieën van de gehele of gedeeltelijke Website is uitsluitend toegestaan met het doel een Order te plaatsen bij Gebruiker. Het meervoudig afdrukken, opname inzake online diensten en vermenigvuldiging op data dragers is zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker niet toegestaan.

Artikel 9. Bescherming van persoonsgegevens

9.1 Gebruiker gebruikt de door Wederpartij verstrekte gegevens ter zake haar Order uitsluitend voor de nakoming van haar verbintenissen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Gebruiker houdt een elektronisch bestand aan van deze gegevens ten behoeve van voornoemd doel en verstrekt slechts informatie aan derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de nakoming zoals in gevel de Producten vervoerd moeten worden.

Artikel 10. Garantie / reclames

10.1. De door Gebruiker te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor de Producten bij normaal gebruik zijn bestemd. Gebruiker verleent voor de periode van 6 maanden na levering garantie op ontwerp-, materiaal-, en/of fabricagefouten.

10.2. Geringe – in de branche gebruikelijke – toleranties in kwaliteit, kleur, maat of afwerking vallen niet onder de garantie, geven geen recht tot reclame en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

10.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onder meer bestaande uit onjuiste opslag of onderhoud door Wederpartij en/of derden dan wel in het geval zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Wederpartij of derden aan het product wijzigen of reparaties hebben doorgevoerd, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien het product werd ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.

10.4. Wederpartij dient alle door Gebruiker geleverde Producten onmiddellijk na het moment van levering te controleren op eventuele gebreken of tekortkomingen. Gebreken dienen binnen 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven aan Gebruiker te worden medegedeeld. Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt het recht van Wederpartij om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

10.5. Indien Wederpartij tijdig heeft gereclameerd en indien wordt aangetoond dat de gebreken of tekortkomingen een gevolg zijn van een door Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming jegens Wederpartij, zal Gebruiker, naar eigen keuze, zorgdragen voor kosteloos herstel van het product, vervanging van het product, een reductie op de prijs of andere maatregelen.

10.6. Reclamatie door Wederpartij schort diens betalingsverplichtingen jegens Gebruiker niet op.

Artikel 11. Retourzendingen

11.1. Retourzendingen worden uitsluitend in ontvangst genomen indien de retourzending voorafgaand schriftelijk door Gebruiker is goedgekeurd en mits de Producten in goede staat en in de originele verpakking worden aangeboden.

11.2. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Wederpartij.

11.3. Retourzendingen zijn uitgesloten ter zake Producten die aan de hand van specifieke eisen van Wedepartij door Gebruiker zijn bewerkt of vervaardigd.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Tekortkomingen van Gebruiker in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht geven Wederpartij geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst en/of tot vergoeding van schade. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: dreigend oorlogsgevaar; oorlog; mobilisatie; onlusten; oproer; brand; overstroming; blikseminslag; pandemie; molest; aardbeving; en bedrijfsstaking; transportmoeilijkheden; waterschade; bedrijfsbezetting; in- en uitvoerbelemmeringen; overheidsmaatregelen; storingen in de leveringen van energie, gas, water of internet; toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers van Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden.

12.2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is Gebruiker gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Wederpartij het recht tot ontbinding of schadevergoeding toekomt. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden voortduurt zijn Gebruiker en Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien komt vast te staan dat Gebruiker in de nakoming van de Overeenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de door Wederpartij - aan te tonen - geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste éénmaal de factuurwaarde van het gebrekkige product, met dien verstande dat het bedrag gemaximeerd is tot het bedrag dat gedekt is onder de polis bij de verzekeringsmaatschappij van Gebruiker.

13.2. In geen geval is Gebruiker gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill van Wederpartij. Wederpartij garandeert deze bepaling ten opzichte van haar afnemers of derden op te nemen. Gebruiker is gerechtigd deze bepaling ook jegens derden in te roepen.

13.3. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aansprakelijkheid jegens derden.

13.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van Wederpartij geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen.

13.5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Gebruiker niet gebonden aan afspraken, andersluidend dan vastgelegd in deze Voordwaarden of de Overeenkomst door Wederpartij na het sluiten van de Overeenkomst, met leden van het personeel van Gebruiker zijn gemaakt.

13.6. Iedere vordering jegens Gebruiker tot schadevergoeding vervalt na een periode van één jaar, of een kortere termijn indien dat voortvloeit uit de wet, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.

13.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk in het geval Wederpartij jegens Gebruiker in verzuim is.

Artikel 14. Geschillen

14.1. Op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de verbintenissen en geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met inachtneming van artikel 6.2 van deze Voorwaarden, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering worden gegeven in het buitenland of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Gebruiker gesloten Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, Nederland.

Artikel 15. Nietigheid, deponering en uitleg

15.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van toepassing.

15.2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland, te Utrecht, Nederland.

15.3. Naast deze Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal, hanteert Gebruiker ook voorwaarden opgesteld in de Engelse en Duitse taal. In geval van verschillen tussen de vertalingen van deze Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst van de Voorwaarden steeds